Algemene Voorwaarden &
Privacy

Inhoud van deze pagina

 1. Definities
 2. Wijziging Algemene Voorwaarden
 3. Toelatingsvoorwaarden
 4. Privacy
 5. Activiteit
 6. Deelname
 7. Onkosten
 8. Beëindiging van de activatie
 9. Activiteit omschrijving

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Website:

Website van latenwesamen.nl

1.3 Initiator:

De natuurlijke persoon, of organisatie/rechtspersoon of een vertegenwoordiger hiervan die een activiteit initieert en publiceerd bij latenwesamen.nl.

1.4. Activiteit:

De activiteit waaraan de gebruiker deel kan nemen.

1.5 Deelnemer:

Een natuurlijk persoon die deel wenst te nemen aan een geinitieerde en gepubliceerde activiteit op latenwesamen.nl en zich hiervoor aanmeld via het activiteiten formulier.

Artikel 2 Wijziging Algemene Voorwaarden

latenwesamen.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 Toelatingsvoorwaarden

Je moet ten minste 16 jaar oud zijn om een account te maken op latenwesamen.nl en van de activiteiten gebruik te maken. Als je dat niet bent moet schriftelijk toestemming worden gegeven door een volwassene vertegenwoordiger. Door het aanmaken van een account en het gebruik van de dienst, verklaar en garandeer je dat:

 • Je bent 16 jaar of ouder, nooit veroordeeld voor een misdrijf of strafbaar vergrijp;
 • Je zult houden aan deze Overeenkomst en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Artikel 4 Privacy

4.1 Om de initiator en deelnemer aan elkaar te kunnen verbinden heeft latenwesamen.nl persoonsgegevens nodig. Door zich in te schrijven, geeft de initiator toestemming aan latenwesamen.nl, zijn of haar persoonsgegevens te registreren en te delen met de deelnemer, en visa versa.

4.2 Door gebruik te maken van het latenwesamen.nl platform, geeft de gebruiker toestemming aan latenwesamen.nl, zijn gegevens te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Latenwesamen.nl deelt geen gegevens met derden.

4.3 latenwesamen.nl slaat alleen de naam en het e-mailadres op van degene die een activiteit initieert. De gegevens van de deelnemer worden opgeslagen om door te kunnen mailen naar de initiator.

Artikel 5 Activiteit

5.1 De initiator kan door middel van het activiteitenformulier een activiteit initiëren waaraan (een) deelnemer(s) deel kan nemen.

5.2 latenwesamen.nl beoordeelt of een activiteit. Indien een activiteit niet voldoet aan de voowaarden onder 5.2.1 dan wordt deze niet in behandeling genomen. Hiervan stelt latenwesamen.nl de initiator zo spoedig mogelijk op de hoogte. Als een activiteit wel in aangeboden wordt, kunnen deelnemers zich direct aanmelden.

5.2.1 Activiteiten die door latenwesamen.nl beoordeeld worden als: schunnig, pornografisch, niet mens-vriendelijk, in strijd zijn met de wet of regelgeving of anderzijds niet voldoen aan maatschappelijke normen en waarden, worden door latenwesamen.nl geweerd van het platform. Deze beslissing wordt eenzijdig genomen door latenwesamen.nl.

Artikel 6 Deelname

6.1. Deelname is volledig op eigen risico. De website latenwesamen.nl heeft als doel mensen met dezelfde hobby's aan elkaar voor te stellen via email.

6.2 Geen van de aangeboden activiteiten vindt plaats op de website latenwesamen.nl.

6.2 Geen van de activiteiten wordt door latenwesamen.nl zelf georganiseerd.

Artikel 7 Onkosten

7.1 De website latenwesamen.nl is puur verbindend van aard. latenwesamen.nl vergoed geen kosten. Ook is latenwesamen.nl niet aansprakelijk voor enige inhoudelijke zaken. De enige rol die de website heeft is het verbinden van mensen via email.

Artikel 8 Beëindiging van de activatie

8.1 Zodra een initiator zijn activiteit niet meer wil aanbieden dient deze een mail te sturen naar [email protected] met het verzoek de activiteit te verwijderen.

Artikel 9 Activiteit omschrijving

5.1 Initiator informeert de deelnemer vooraf zo duidelijk mogelijk over de activiteit. Van wat de activiteit inhoudt, of er voorbereiding nodig is, regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan de activiteit.

5.2 De deelnemer dient er rekening mee te houden dat de activiteit anders kan uitpakken dan hij of zij gewend is. Plaatselijke gewoonten en omstandigheden sterk kunnen afwijken van hetgeen hij gewend is. Onder plaatselijke gewoonten en omstandigheden wordt tevens maar niet uitsluitend verstaan de gebruiken, gewoonten en regels van de initiator.

5.3 De website latenwesamen.nl is niet veranwoordelijk voor informatie verstrekt door initiator of deelnemer.